Definice

Tržní hodnota / obvyklá cena

Obvyklá cena
Dle aktuální legislativy pouze cena stanovená porovnáním a to pomocí realizovaných prodejů obdobného nemovitého majetku. S minimálním počtem tří prvků v porovnání. Pro použití obvyklé ceny v názvu odhadu je tedy porovnatelnost v místě a čase s obchodovanými nemovitostmi. Cenu obvyklou lze tedy většinou stanovit pouze pro byty, domy a pozemky. V porovnání je nutné mít k dispozici informace o prodejních cenách. Tyto obchodované ceny je nutné v porovnání vyhodnotit a případně upravit o vlivy odlišností. Použité prodeje by tedy měly být z co možná nejkratší doby od data ocenění. Dalšími odlišnostmi, které se v porovnání hodnotí je poloha, technický stav, velikost, atd. Cenu obvyklou je tedy možné stanovit pro  nemovitosti, které se běžně obchodují a jsou porovnatelné. 
V současné situaci (rok 2023) je sestavení obvyklé ceny poměrně problematické, změny v prodejních cenách jsou značné zejména u větších rodinných domů a u větších bytů (dispozice 3+1 a více). Důvodem je prudký růst úrokových sazeb a tedy výrazné snížení počtu potenciálních kupců.  Realizované ceny z roku 2021 a 2022 již tedy nejsou vypovídající. Aktuálně dochází k úpravě cen, kdy nabídka již výrazně převyšuje poptávku na trhu… Obvyklá cena je tedy lépe sestavitelná v méně proměnlivé době.
Výstupem ocenění je odhad obvyklé ceny.

Tržní hodnota
Pokud není možné sestavit cenu obvyklou, stanovuje se v ocenění tržní hodnota. Určí opět pomocí porovnání, ale je možné použít i výnosovou metodu (vyhodnocení příjmů, nákladů, kapitalizace…).
Při použití porovnávací metody nejsou srovnávané vzorky se známou obchodovanou cenou. Běžně se tedy použijí inzerce z data zpracování. Cenotvornou složkou ocenění není realizovaný prodej, ale inzerovaná nemovitost. Zde je v ocenění nutné uvažovat s redukcí ceny o neuskutečněný prodej (nejistota a možný rozdíl v nabízené a výsledné prodejní ceně). Redukce je běžně v rozmezí 10-15%. Ale jsou i redukce kolem 15-25% (posuzuje se individuálně).
Výnosová metoda se používá jako zásadní pro ocenění nemovitých věcí komerčního charakteru (jejich provoz nebo pronájem generuje příjmy). Jedná se o bytové domy, objekty služeb a obchodů, penziony, skladové a provozní areály a další.
Posuzuje se příjem z provozu a vyhodnocují se náklady. U výnosové metody je nutné sestavit i nákladovou hodnotu pro určení orientačních nákladů na udržování stavu.
Výstupem ocenění je potom odhad tržní hodnoty. 

Okrajovou metodou je metoda nákladová nebo také reprodukční cena, jednoduše za kolik je možné danou nemovitost znovu postavit. Tato metoda je používána jako podpůrná pro ověření hodnoty a jako podklad pro sestavení hodnoty výnosové.
Nákladová hodnoty Je používaná pro stanovení orientačních nákladů na výstavbu a pro ověření rozpočtů u výstavby. Používá se také pro stanovení výše ročního pojistného. 
Pro rychlé sestavení této hodnoty lze použít stránky: https://www.cenovasoustava.cz/
 Na těchto stránkách jsou pro každý rok aktualizovány orientační ceny pro m3 dle typů nemovitostí a dle skladby konstrukcí.