Územní plán

Odkazy na územní plány Liberecký okres:

http://liberec.cz/cz/prakticke-informace/uzemni-planovani/

http://marushkapub.liberec.cz/

Územní plán a jeho definice zjednodušeně:

Územní plán přesněji územně plánovací dokumentace (dále také „UPD“) si klade za cíl trvale udržitelný rozvoj a využití území. Je zpracováván na základě rovnováhy tří hlavních pilířů (pilíř životního prostředí, hospodářký pilíř a pilíř sociální soudržnosti). Jednotkou územního plánu je obec a zpracovává se pro celé její území.

Průběh pořízení UPD je komplikovaný a musí projít řadou posouzení a vyhodnocení. Legislativní rámec pořízení UPD vymezuje Stavební zákon č. 183/2006 Sb. včetně všech jeho novelizací v aktuálním znění.

Vydání UPD trvá řádově jeden rok v případě bezproblémového projednávání a optimálního dodržení všech lhůt v průběhu schvalovacího procesu a v neposlední řadě rychlost pořízení zavisí na práci architekta UPD. Ve složitých případech a při průtazích v procesu pořízení se ale konečné vydání může realizovat třeba až nekolik let od zahájení.

Výsledkem celého procesu požízení je závazná územně plánovací dokumentace dané obce. Tato dokumentace je vydávána jako vyhláška v dané obci formou opatření obecné povahy. UPD je vydávaná pro celé území dané obce. Aktuálně platnou UPD se řídí příslušný stavební úřad při povolování staveb.

Proces pořízení UPD dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a jeho platných změn

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

1) Rozhodnutí zastupitelstva obce o pořízení územního plánu
V případě kladného rozhodnutí zastupitelstva dané obce o požízení změny nebo celého územního plánu je zahájen vlastní proces. V této fázi obec většinou zahájí sběr podnětů a žádostí o zapracování od občanů obce a od jednotlivých vlastníků nemovitostí na území obce.

2) Zpracování návrhu zadání územního plánu
V této fázi pořizovatel zpracuje dokumentaci potřebnou k vlatní tvorbě územního plánu. Obsah zadání je přesně definován v prováděcí vyhlášce č. 500/2006 Sb. v příloze č. 6. Zadání řeší obecné požadavky týkající se prakticky všech možných aspektů na území dané obce. Jde zejména o požadavky z nadřazených dokumentací (krajská a celorepubliková úroveň), požadavky rozvoje obce, zohlednění požadavků z územně analytických podkladů, požadavky ochrany přírody a dalších hodnot…

3)  Jednání o návrhu zadání s dotčenými orgány, sousedními obcemi, krajským úřadem a veřejností
Návrh zadání je představen nejprve „úřadům“ (např. odbor životního prostředí, odbor dopravy, energetických úřad, …), sousedním obcím a krajskému úřadu. Poté následuje představení návrhu zadání veřejnosti.

4) Předložení úpraveného návrhu zadání ke schválení zastupitelstvem obce
Po projednání návrhu zadání se všemi dotčenými uvedenými v bodě 3 je návrh upraven a předložen ke schálení zastupitelstvu obce

5) Schválení návrhu zadání
Zastupitelstvo obce schválí návrh zadání, v případě neschálení nařídí zastupitelstvo obce pokyny k úpravě a je nunté opětovné projednávání od bodu 3.
V případě schválení návrhu zadání se z návrhu zadání stává hotové zadání územního plánu.
Zadání územního plánu obsahuje všechny požadavky k řešení v územním plánu. Jedná se zejména o požadavky z nadřazených dokumentací a o požadavky od dotčených orgánů.
Zadání nesmí obsahovat konkrétní úkoly. Konkrétní řešení požadavků je na projektantovi územního plánu. Jako další poklad k zadání územního plánu může projektant obdržet i přílohu se žádostmi od občanů.

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

6) Výběr zpracovatele územně plánovací dokuemtnace
Obec vybere zpracovatele územního plánu. Většinou se jedná o veřejnou soutěž. Vybraný projektant následně obdrží všechny relevantní podklady od obce a zadání od pořizovatele.

7) Zpracování návrhu zadání územního plánu
Projektant zpracuje na základě požadavků návrh zadání územního plánu.

8) Jednání o návrhu zadání územního plánu s dotčenými orgány, krajským úřadem a sousedními obcemi

Návrh územně plánovací dokumentace je projednáván se všemi dotčenými institucemi, které k návrhu dávají ve stanoveném časovém období svá závazná stanoviska. Stanoviska by měla být uplatněna do společného jednání o návrhu územního plánu. Po obdržení a projednání všech stanovisek a požadavků na úpravu pořizovatel předá pokyny k úpravě projektnatovi, který je následně zparacuje do dokumentace.

9) Posouzení návrhu územního plánu krajským úřadem

Takto upravený návrh je zaslán na posouzení krajským úřadem, který přezkoumá, zda územní plán vyhodnocuje všechny body dle prováděcí vyhlášky a zkontroluje, zda je územní plán v souladu s krajskou dokumentací (Zásady územního rozvoje) a republikovou dokumentací (Politika územního rozvoje).

10) Veřejné projednání o upraveném návrhu zadání

Návrh územního plánu je zpřístupněn k nahlédnutí veřejnosti a je vypsáno veřejné projednání.

11) Uplatnění připomínek a námitek veřejnosti k návrhu územního plánu

Nejpozději do 7 dnů od veřejného projednání mohou být podány námitky proti návrhu územního plánu (námitky mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti).

12) Stanovisko dotčených orgánů k připomínkám a námitkám

VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

13) Předložení návrhu na vydání územního plánu zastupitelstvu

14) Rozhodnutí zastupitelstva o námitkách (ke konceptu i k návrhu)

15) Vydání územního plánu formou opatření obecné povahy (OOP)

Kdo může o pořízení územního plánu nebo jeho změny zažádat?

O pořízení rozhoduje vždy zastupitelstvo dané obce (liší se pouze možnosti zahájení):

1) z vlatního podnětu obce

2) na návrh orgánu veřejné správy (zpracování může např. nařídit krajský úřad, pokud stávající územní plán není v souladu s nadřazenou dokumentací)

3) z podnětu občana obce (občan s trvalým bydlištěm na území dané obce)

4) z podnětu vlastníka nemovitosti na území obce

5) na návrh oprávněného investora

Jak dlouho ten proces tvorby vlastně trvá?

Záleží na několika faktorech. V prvé řadě na vůli obce o rychlém pořízení a na zájmu o rychlé vyhotovení dokumentace. Dále záleží na optimální součinosti pořizovatele, zástupce obce a projektanta územního plánu.

V ideálním případě je územní plán reálné vydat cca do devíti měsíců. Změnu územního plánu je reálné stihnout i o něco rychleji, tedy cca za sedm měsíců. V případě komplikací např. složitých jednání o jednotlivých lokalitách z hlediska ochrany přírody, nečinnost projektanta, průtahy v jednání mezi pořizovatelem-obcí-projektantem se proces může výrazně zpozdit. Nejsou vyjímečné případy, kdy ani po třech nebo doknce i po pěti letech územní plán není vydaný.

Upozornění: Na změnu územního plánu není právní nárok, stejně tak výsledek procesu není podmíněn automatickým kladným zapracováním žádosti o změnu územně plánovací dokumentace!