Směrná hodnota

Definice a jednoduchý popis

Kde vyplnit formuláře: http://smernahodnota.financnisprava.cz/

KDY – Používá se pro stanovení srovnávací daňové hodnoty a může nahradit znalecký posudek

OD KDY – Od 1.1.2014 existuje možnost v případě platby daně z nabytí nemovité věci podat přiznání směrnou hodnotou. Velmi zjednodušeně se jedná o výpočet ceny zjištěné. Avšak pro vyměření základu daně není použit znalecký posudek ale tabulkové hodnoty z Vyhlášky č. 419/2013 resp. směrné hodnoty.

PROČ – V případě, že jste plátci daně z nabytí nemovitých věcí, máte povinnost podat daňové přiznání a zaplatit na příslušném finančním úřadě daň z převáděné nemovitosti.

DO KDY – Lhůta řádného podání činí 3 měsíce a počítá se od 1. dne následujícího měsíce.

– Datum pro začátek běhu lhůty k podání řádného daňového přiznání nejčastěji začíná datem, kdy byl proveden zápis do katastru nemovitostí.
Příklad při prodeji bytové jednotky:
Kupní smlouva byla podepsána 2.1.2014, katastr nemovitostí tentýž den zahájil řízení. Zápis katastr provedl 3.2.2014 s právními účinky k 2.1.2014. Lhůta se stanovuje na základě data, kdy byl zápis změn proveden (3.2.2014). Posledním dnem řádného podání je tedy 31.5.2014. Tříměsíční lhůta pro podání přiznání začala běžet 1.3.2014.
Existují i jiné případy nabytí, např. když není nutnost nemovitou věc zapisovat do katastru nemovitostí (stavby do 25 m2). Dražby, náhrada za neoprávněně nabytou stavbu (rozhodnutí soudem).

KDO – Daň může zaplatit jak prodávající, tak kupující. Není-li, v kupní smlouvě uvedeno kdo je jejím plátcem, připadne tato daňová zátěž na prodávajícího.

PRO CO – U „jednoduchých“ nemovitostí (nemovitých věcí) je možnost podat přiznání formou směrné hodnoty. Jedná se o pozemky (v určitých případech), byty, nebytové prostory, garáže a doplňkové stavby, rodinné domy, rekreační chalupy, rekreační domky, zahrádkářské a rekreační chaty.

– Výše daně činí 4% z ceny nemovitých věcí.

– Základ pro její stanovení se počítá vždy z vyšší ceny. Buď z ceny kupní, nebo z ceny zjištěné resp. ze směrné hodnoty.

– V případě, že je vyměřená daň na základě znaleckého posudku nebo směrné hodnoty vyšší než je kupní cena, počítá se základ daně z hodnoty odpovídající 75% z těchto cen. Ale pouze opět do minimální výše kupní ceny.

JAK
Potřebné formuláře pro podání naleznete zde, jedná se o volně dostupné formuláře vydané ministerstvem financí. Soubory lze vyplnit elektronicky, je nutné je nejprve uložit do PC a teprve potom provádět úpravy formulářů:
Vlastní přiznání
Příloha č. 1 N
Příloha č. 2 – pozemky
Příloha č. 2A – byty
Příloha č. 2B – garáže
Příloha č. 2C – rodinné domy
Příloha č. 2D – chaty
Příloha č. 3 – opravy

pokyny pro vyplnění (jednoduché pokyny pro vyplnění od MF)

Poznámka: Pokud chcete podat přiznání formou směrné hodnoty, je nutné vždy vyplnit vlastní přiznání za každého převodce a dále přílohu č. 1 N buď za převodce nebo za nabyvatele. Záleží kdo je plátce daně. Při vyplnění postupujte dle pokynů od MF.

V případě SJM (společné jmění manželů) se vyplňuje následovně:
1) Prodávající jsou SJM – přiznání vyplní pouze jeden z manželů a druhý se uvede na straně č. 2 u přiznání
2) Kupující jsou SJM – nabyvatele nutné vyplnit 2x přílohu č. 1 N za oba manžely s tím, že kupní cena se nerozděluje na 1/2 ale uvede se celá u prvního z manželů, u druhého se vyplňují pouze iniciály

VYPLNĚNÍ
Formuláře příloh vyplníte na stránkách
http://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-nabyti-nemovitych-veci/urceni-smerne-hodnoty
Pro vyplnění Vás navede formulář… potřebné informace získáte z následujících podkladů:
1) aktuální výpis z katastru nemovitostí – list vlastníka (uveden datum provedení vkladu, přesné uvedení nabývacího titulu, převáděné nemovité věci
2) kupní smlouva identifikace nabyvatele a převodce (rodné číslo, adresa), výše kupní ceny
3) Informace o nemovitých věcech (postupujte návodu v přílohách)
a) pozemek – informace o dostupných inženýrských sítích
b) byt – zejména stáří domu, vybavení (nejlépe fotodokumentace, info o společných prostorech
c) rodinný dům – zastavěná plocha jednotlivých podlaží, stáří, fotodokumentace
d) garáž – stáří, zastavěná plocha
ostatní obdobně

Podání daňového přiznání donesete na příslušný finanční úřad.
Poznámka: Příslušný finanční úřad je z hlediska polohy dané nemovitosti.

Pro rychlý přehled a orientaci, kolik vám správce daně vyměří na základě směrné hodnoty lze nalézt zde:
http://smernahodnota.financnisprava.cz/